Marcopol / strona główna

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy w naszej firmie. Ochrona prywatności osób kandydujących do pracy w Marcopolu jest dla nas bardzo ważna.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy w przypadku przesłania do naszej firmy swoich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Skierowana jest ona do osób:

• przesyłających swoje aplikacje zawierające dane osobowe drogą elektroniczną bezpośrednio na adres praca@marcopol.pl lub
• z wykorzystaniem systemu eRecruiter.


Przesłanie aplikacji w jeden z wyżej wymieniony sposób jest jednoznaczne z wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym. Przesyłając swoje dane w jeden z powyższych sposobów wyrażasz jednocześnie zgodę prawną Administratorowi do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z rekrutacją – a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również na przyszłe prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub.


1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe (Kim jest Administrator)?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub z siedzibą w Chwaszczynie (80-209) przy ul. Oliwskiej 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000084735, NIP 589 000 85 28. Zwany w niniejszym dokumencie „Administrator”, „Spółka” , „my”,


2. W jaki sposób skontaktować się z administratorem?

W przypadku pytań odnośnie procesu rekrutacyjnego mogą się Państwo zwrócić do działu Personalnego naszej firmy:


Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub
Dział Personalny
ul. Oliwska 100,
80-209 Chwaszczyno
praca@marcopol.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami w jeden z poniższych sposobów:
  • wiadomość e-mail na adres: inspektor@marcopol.pl lub
  • listownie: Inspektor Danych Osobowych, Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub, ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno.
W sprawach dotyczących samego procesu rekrutacyjnego skontaktuj się za pomocą naszej skrzynki mailowej: praca@marcopol.pl

3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

 

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałaś/-eś się dobrowolnie przesłałeś nam swoje CV, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym w naszej firmie na jeden z poniższych sposobów:

• spontanicznie (tj. bez wskazanego procesu rekrutacyjnego) przez formularz aplikacyjny systemu eRecruiter na naszej stronie;
• zgłosiłaś/-eś swoją aplikację wraz z CV poprzez formularz aplikacyjny systemu eRecruiter na konkretne ogłoszenie o pracę;
• przesłałaś/-eś do nas CV bezpośrednio na adres praca@marcopol.pl
• przyniosłaś/-eś do nas swoje CV w formie papierowej

4. Cel przetwarzania danych

 

Przeprowadzenie procesu lub procesów rekrutacyjnych.


5. Rodzaj danych

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w celu realizacji procesu rekrutacji.

b) W zakresie przekazanych nam przez Ciebie innych danych niż wskazane w podpunkcie a) – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


7. Podanie danych osobowych

Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody jest równoznaczny z brakiem przesłania aplikacji na adres praca@marcopol.pl bądź przez system eRecruiter co uniemożliwia udział w jakiejkolwiek rekrutacji. Wszystkie pozostałe dane, które nam udostępniasz są danymi udostępnionymi przez Ciebie dobrowolnie. Oznacza to, że niepodanie ich nie jest obowiązkowe i nie skutkuje brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę racy.


8. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Na podstawie przepisów RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz opis Twoich praw:

1. W zakresie jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatek/-ów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez naszą firmę.


4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.

6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Administratora Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa?

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym przypadku staramy się, by odpowiedź na tego typu zgłoszenie nastąpiła nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania Twojego żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia.

 

10. Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku gdy proces rekrutacyjny zakończy się zatrudnieniem Ciebie w naszej firmie to Twoje dane zostaną włączone do akt osobowych, co w Polsce stanowi standardowy element zatrudnienia. Jeżeli proces nie zakończy się powodzeniem, a Państwo nie wyrazili zgody na udział w przyszłych rekrutacjach to Państwa dane zostaną usunięte w uzależnieniu od tego jakiego rodzaju zgodę wyraziłaś/-eś w ramach rekrutacji:

1. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby aktualnej  i przyszłych rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres maksymalnie 2 lat od dnia przekazania przez Ciebie do nas swoich danych na potrzeby rekrutacji. Określenie maksymalnie oznacza, że czas ten może zostać skrócony jednak 2 lata jako okres maksymalny są nieprzekraczalne.


2. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, Twoje dane zostaną przez nas usunięte w okresie maksymalnie 3 miesięcy od dnia zakończenia danej rekrutacji – niezależnie od sposobu zakończenia.

11. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom współpracującym z nami w zakresie wsparcia całego procesu rekrutacji bądź tylko jego części takim jak: agencje rekrutacyjne, dostawcy usług lub rozwiązań rekrutacyjnych. Celem powierzenia Twoich danych osobowych będzie udział w rekrutacji do naszej firmy, a Twoje dane pozostaną bezpieczne. Dodatkowo jeżeli obowiązek udostępnienia Twoich danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub może też udostępnić Twoje dane osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.


12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Niemniej korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa. Zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.


13. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa lub sposobu prowadzenia rekrutacji. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach.

 

data aktualizacji: 2018.09.12